หน้าหลัก

สัปดาห์สุดท้าย

สัปดาห์สุดท้ายของปี61

               นายจารุพงศ์   พลเดช

            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    ตลอดปี2561 ที่ผ่านมา ใกล้จะสิ้นปีในสัปดาห์สุดท้าย นับว่าเป็นปีที่คนไทยทุกคนได้ตระหนักดีว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับวิถีการดำรงชีวิตของตนเองและครอบครัว ซึ่งอาจจะมีผลติดตามตัวไปในปีต่อๆไป จากผลดังกล่าวมิได้กระทบแต่คนไทยเท่านั้นยังส่งผลกระทบถึงลิงลพบุรีอีกด้วย

                    มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลิงลพบุรี มิได้มีวัตถุประสงค์ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในทุกระดับแต่สภาพที่ผ่านมาหลายปีนั้นล้วนเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้มูลนิธิได้แต่เพียงช่วยเหลือลิงลพบุรีตามขีดความสามารถและกำลังปัจจัยการบริจาคของผู้คนที่รักลิงซึ่งลดน้อยลงตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีก็ขอกราบขอพระคุณผู้มีจิตเมตตาบริจาคอาหาร ปัจจัยให้แก่ลิงลพบุรีมาตลอดทั้งปี ขอให้ท่านผู้มีจิตเมตตาและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการ หวังว่าปี  2562 ทุกอย่างจะดีขึ้นเพื่อจะได้มีกำลังในการช่วยเหลือลิงลพบุรีให้เสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดินสืบไป....