หน้าหลัก

เจตนารมณ์ของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

เจตนารมณ์ของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                            นายจารุพงศ์   พลเดช

                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                    ขณะนี้ ( 19 ธ.ค.  61 ) เป็นบรรยากาศที่เมืองไทยกำลังเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งมีการหาเสียงกันอยู่อย่างมากมาย เพื่อประโยชน์ของตนก็มักจะมีการกล่าวพาดพิงกันเสมอมา เพื่อป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้น ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ขอเรียนว่า มูลนิธิได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2552  ในสมัยที่นายจารุพงศ์  พลเดช  เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี โดยได้รับเงินบริจาคจากประชาชน ในจังหวัดลพบุรีทั้งจังหวัด หลังคาเรือนละหนึ่งบาท ได้เงินบริจาครวมทั้งสิ้น 700,000  บาทเศษ ได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิลำดับที่  ...ลบ32... ลงวันที่31 สิงหาคม  พ.ศ. 2552  ของจังหวัดลพบุรี  และได้นำเงินฝากในบัญชีของมูลนิธิตามกฎหมายเป็นเงินคงคลังจำนวน  500,000  บาท  เงินดำเนินการ  200,000  บาทเศษ ดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ คือช่วยเหลือลิงเรื่อง  อาหาร  ที่อยู่อาศัย การรักษาโรค ช่วยกิจการสาธารณะประโยชน์ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง  ดำเนินกิจการมูลนิธิมาเป็นเวลา 9 ปีแล้วให้ความช่วยเหลือลิงลพบุรีตามขีดความสามารถของมูลนิธิเสมอมา  มีหลักฐานให้ตรวจสอบได้

                    ขอเรียนว่ามูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีตั้งมาจากเงินของคนลพบุรีเพื่อลิงลพบุรี ไม่มีวัตถุประสงค์นอกเหนือจากนี้ ไม่เคยกระทำการขัดขวางกิจการใดๆที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์เลยแม้แต่ครั้งเดียว และยินดีสนับสนุนทุกเรื่องที่เกี่ยวกับลิงลพบุรีตามขีดความสามารถของมูลนิธิ.........จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ......