หน้าหลัก

แผนปฏิบัติการปี 61 (ตอน2)

แผนปฏิบัติการปี  61 (ตอน2)

นายจารุพงศ์   พลเดช

ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          จากแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนจะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรี 5 ปี(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 )

          แผนปฏิบัติ ปี 61 ตอนสอง จะปฏิบัติการ ดังนี้

1.จัดการประชุมประเมินผล และติดตามผลงานจำนวน  1  ครั้ง

2.จัดประชุมสัมมนาและประชาพิจารณ์ สำหรับประชาชนจำนวน 2 ครั้ง

3.จัดประชุมและสัมมนาหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขอย่างบูรณาการ 1 ครั้ง

4.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ และทำแบบสอบถาม จำนวน 1 ครั้ง

5.รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากลิง จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน

จบแล้วครับ แผนงาน  9  แผนในแผนปฏิบัติการปี 61