หน้าหลัก

แผนปฏิบัติการปี 61

แผนปฏิบัติการปี  2561

                     นายจารุพงศ์   พลเดช

                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

          จากแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืนทุกภาคส่วนจะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรี  5  ปี  (  พ.ศ.  2560 -  2564 )

          แผนปฏิบัติการปี 61  จะดำเนินการใน 9 แผนงานดังนี้

          1.ดักจับและทำหมันลิงในเขตเมืองลพบุรีจำนวน  300  ตัว รวมทั้งเก็บตัวอย่าเลือดเพื่อเฝ้าระวังโรคติดต่อที่เกี่ยวกับลิง จำนวน   300  ตัว

          2.จับและเคลื่อนย้ายลิงจำนวน  500  ตัว ไปยังพื้นที่รองรับใหม่

          3.สร้างแนวรั้วป้องกันลิงในพื้นที่เป้าหมายคือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ ศาลพระกาฬและพระปรางค์สามยอด จำนวน  2  แห่ง

          4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ จำนวน  1  ครั้ง

โปรดติดตามอีก  5  แผนในตอนต่อไป