หน้าหลัก

น้ำใจจากคุณหมอ

น้ำใจจากคุณหมอ

                   นายจารุพงศ์   พลเดช

                ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                 วันนี้  (10 กันยายน  2561 ) ได้รับแจ้งผ่านทาง facebook  ว่านายแพทย์วิวัฒน์   สุรพรสวัสดิ์   ได้โอนเงินจำนวน  1,000  บาทเพื่อเป็นค่าอาหารลิงและยารักษาโรคลิง เมื่อวันที่  10  กันยายน  2561 เวลา  12.35 น. อีกครั้ง ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับเงินดังกล่าวไว้แล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง  จะนำปัจจัยดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของท่านต่อไป