หน้าหลัก

การขับเคลื่อนแผนแม่บท

การขับเคลื่อนแผนแม่บท

                      นายจารุพงศ์   พลเดช

                   ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

         การดำเนินการแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี นั้นอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ว่า.....ปวงชนสุขใจ  ลิงปลอดภัย  อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน.....  การขับเคลื่อน ตามแผนแม่บทให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยปัจจัย  4  ประการคือ

         1.จังหวัดลพบุรีต้องเป็นผู้รับผิดชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน

         2.จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆเพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทให้อย่างครบถ้วน

         3.การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

         4.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง

 

********ตั้งแต่ปี  2559 ได้มีการดำเนินการไปแล้วประการใดบ้างเอ่ย********