หน้าหลัก

อีกครั้งครับ

อีกครั้งครับ

                       นายจารุพงศ์   พลเดช

                   ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

              วันนี้  (10 ก.ค.61 ) ได้รับข้อความจากนายแพทย์วิวัฒน์  สุรพรสวัสดิ์   ว่าได้โอนเงินค่าอาหารและค่ายารักษาโรคลิงจำนวน  1,000 บาท จากจันทบุรี  ซึ่งได้รับความกรุณาจากคุณหมอเป็นประจำ  มูลนิธิเพื่อลิลพบุรี ขอกราบขอบพระคุณคุณหมอและครอบครัวเป็นอย่างสูง มา  ณ.โอกาสนี้ และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดประทานพรให้คุณหมอและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป....