หน้าหลัก

ความกรุณาต่อลิงลพบุรี

ความกรุณาต่อลิงลพบุรี

                          นายจารุพงศ์   พลเดช

                      ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

              วันนี้  (  14 มีนาคม  พ.ศ.2561  )  ได้รับข้อความทางfacebook ของมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี จาก  คุณวิวัฒน์   สุรพรสวัสดิ์  ว่าได้จัดการโอนเงินจำนวน  1,000  บาท ให้แก่บัญชีของมูลนิธิเพื่อเป็นค่าอาหาร และรักษาโรคของลิงลพบุรี

              มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับเงินดังกล่าวไว้ในบัญชีเรียบร้อยแล้ว  และนำเงินที่ท่านมอบมาให้ไปช่วยเหลือลิงลพบุรีตามความประสงค์ของท่านต่อไป  ขอให้กุศลที่ท่านได้กรุณาในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุข  ความเจริญสืบไปด้วยเทอญ