หน้าหลัก

บริการทางวิชาการ

บริการทางวิชาการ

                                   นายจารุพงศ์   พลเดช

                              ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   เมื่อวันที่  5  มกราคม  2561 เวลาประมาณ 14.00 น. ได้รับโทรศัพท์จากคุณจิรา   แสนรัก  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ หมายเลข 085-1374212  แจ้งความประสงค์ว่าจะทำการวิจัยและศึกษาเกี่ยวกับลิงลพบุรี เพื่อการเรียนรู้และทราบถึงความเป็นมาหรือพฤติกรรมของลิงลพบุรี ที่เป็นลิงป่าแต่อาศัยอยู่ในชุมชนเขตเมืองได้อย่างไร

                   ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี มีความยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาในทุกๆด้าน และยินดีที่มีผู้สนใจใฝ่ รู้และศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตของลิงและคนในจังหวัดลพบุรีในอนาคต คุณจิรา  ได้สัมภาษณ์คุณมนัส

 วิมุกติพันธ์  เลขานุการมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี และสัมภาษณ์  พ.ทวิรัตน์  ภู่เพียงใจ

กรรมการมูลนิธิไปแล้ว และยินดีทำหนังสือยืนยันจากมหาวิทยาลัยมาให้อีกด้วย

 

                   เพื่อการศึกษาเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว มูลนิธิใคร่ขอเอกสารผลการศึกษา  จำนวน  1  ชุด เพื่อเผยแพร่เป็นองค์ความรู้สืบไป............