หน้าหลัก

การแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี..

                                                     การแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี 2 

                                                                                               นายจารุพงศ์ พลเดช

                                                                                            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

ตอนที่ 2

   มาตรการระยะยาวในการแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี หน้า 25 มีดังนี้

1.จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน องค์กรทุกภาค

   ส่วน โดยบริหารและติดตามแบบประชารัฐ

2.จัดให้มีการสำรวจประชากรลิง การกระจายแหล่งที่อยู่อาศัย และการ

    ดำรงชีพเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารจัดการลิงทั้งหมดของจังหวัดลพบุรี

3.จัดสร้างศูนย์บริบาลลิงและตรวจสุขภาพเพื่อรองรับลิงจากบริเวณที่มี

   จำนวนประชากรเกินความเหมาะสมของพื้นที่ศาลพระกาฬ โดยจัดทำเป็นแนว

   ป้องกันขนาดใหญ่ สร้างภูมิทัศน์เลียนแบบธรรมชาติและสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

4.ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และแนวทางการบริหาร จัดการ การอยู่

   ร่วมกับลิงอย่างเป็นสุข

5.จัดหาพื้นที่ธรรมชาติในจังหวัดลพบุรี เพื่อรองรับลิงส่วนเกิน โดยมีการ

    บริหารจัดการ ป้องกัน ควบคุม และฟื้นฟูตามยุทธศาสตร์ 4 แนวทาง

                                                     *****จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน*****