หน้าหลัก

การแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี

การแก้ไขปัญหาลิงลพบุรี 

                                     

                                        นายจารุพงศ์   พลเดช 

                                  ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี 

ตอนที่1.  (  มี 2 ตอน  ) 

จากเอกสารเรื่องความรู้เรื่องลิงในประเทศไทย  และแนวทางในการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาลิงในแหล่งชุมชนเมือง ของสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช  ได้ระบุในหน้า  24  เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาลิงลพบุรีในระยะสั้นดังนี้ 

1.จัดเจ้าหน้าที่สารวัตลิง คอยดูแลความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยว  ที่ถูกลิงแย่งสิ่งของและทำร้าย  มีสารวัตรลิงทำหน้าที่คอยให้อาหารลิงบริเวณศาลพระกาฬ 

2.กำหนดให้มีการให้อาหารลิง วันละ  2  ครั้ง คือช่วงเช้า เวลา 10.00 น.และช่วงบ่าย เวลา  14.00 น. โดยให้สารวัตรลิงเป็นผู้ให้อาหารเพียงผู้เดียว หากมีผู้มาบริจาคหรือต้องการให้อาหารลิง สารวัตรลิงจะเก็บรวบรวมไว้ให้ตามเวลาที่กำหนด 

3.กำหนดจุดให้อาหารลิง นอกศาลพระกาฬ  3  จุด คือหนึ่งบริเวณหลังป้อมยามข้างสวนสาธารณะริมทางรถไฟ จุดที่สอง บริเวณหลังพระปรางค์สามยอด และจุดที่สาม  สห. มทบ 13 ข้างหลังสถานีดับเพลิงลพบุรี 

*****จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน*****