หน้าหลัก

แผนแม่บท

แผนแม่บท

                            นายจารุพงศ์   พลเดช

                       ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   เป็นที่น่ายินดีที่ได้ทราบข่าวว่า ปัญหาของลิงลพบุรีได้รับความสนใจระดับชาติ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ตั้งคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ขึ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาจากบทสรุปผู้บริหารพบว่า ลิงแสมเป็นลิงที่สร้างปัญหารบกวนประชาชนมากที่สุด โดยมีจำนวนประมาณ  48,000  ตัว  คิดเป็นร้อยละ  94  ของลิงที่สร้างปัญหาในประเทศไทย   และในประเทศไทยมีลิงอยู่  5  ชนิดพันธ์ ได้แก่  ลิงกัง  ลิงแสม  ลิงวอก  และลิงวอกภูเขา หรือลิงไอ่เงี๊ยะ

                   สำหรับจังหวัดลพบุรี  ลิงที่อาศัยในเมืองเก่าลพบุรีมีอยู่  7  กลุ่ม อาศัยอยู่บนหลังคาบ้านเรือนของประชาชน มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม สวัสดิ์ภาพสัตว์ที่ไม่ดี มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่คน เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ

                   การแก้ไขปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายส่วน มีกำหนดให้บริหารจัดการปัญหาลิงลพบุรีให้เสร็จภายในระยะเวลา  2  ปี  และได้มีแผนแม่บท การบริหารจัดการปัญหาลิงลพบุรีอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย  3  ยุทธศาสตร์และ  9  กลยุทธ์  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1.การบริหารจัดการลิง  ยุทธศาสตร์ที่2. บริหารจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยของลิง  ยุทธศาสตร์ที่ 3.การบูรนาการแก้ไขปัญหาของลิงโดยดำเนินการทั้ง  3  ยุทธศาสตร์ไปพร้อมๆกัน  ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า.....ประชาชนสุขใจ  ลิงปลอดภัย  อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน      ......จบข่าว.....

 

( รายละเอียดจะเล่าในโอกาสต่อไปครับ )