หน้าหลัก

ประชากรลิงของลพบุรี

ประชากรลิงของลพบุรี

                                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                                            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   จากสถิติของสำนักปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี  เมื่อหลายปีที่แล้วพบว่าลิงในเมืองเก่าลพบุรีแห่งเดียวมีอยู่หลายกลุ่มหลายพันธ์  แบ่งกันเป็นก๊กเป็นเหล่า  แต่ก็อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขกับคนในเมือง  อาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นบางเวลา เหมือนกับสังคมของคน  การกระทบกระทั่งกันนั้น  บางทีก็มีผลกระทบกับคนด้วยเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีความสุขสงบร่วมกันพอสมควร

 

                   ตลอดเวลาที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าลิงลพบุรีจะอาศัยอยู่ในเขตเมือง ขาดแคลนซึ่งอาหารของลิงเช่น  ผลไม้  ธัญพืช ตลอดจนอาหารเสริมต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติ ย่อมไม่มี แต่ลิงลพบุรีก็ได้อาศัยคน ผู้อยู่ร่วมกันได้ช่วยเหลือ เกื้อกูลกันมาโดยตลอด เมื่ออาหารสมบูรณ์ มีความพร้อมในสภาพร่างกาย เวลาและสถานที่เหมาะสม ทำให้ลิงลพบุรีมีการขยายพันธ์มากยิ่งขึ้นทุกวัน ถึงแม้ว่า กฎของธรรมชาติจะช่วยเหลือ เยียวยาเป็นบางส่วนก็ตาม จำนวนประชากรของลิงก็เพิ่มมากขึ้น  ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรคิดถึงการวางแผนควบคุมประชากรลิงให้เหมาะสม  และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยไม่กระทบกับความเป็นอยู่ของลิงลพบุรีซึ่งเป็นเสมือนเพื่อนร่วมแผ่นดินของเรา.........