หน้าหลัก

วงเวียนศรีสุริโยทัย

วงเวียนศรีสุริโยทัย

                                       นายจารุพงศ์   พลเดช

                                    ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   วงเวียนศรีสุริโยทัย  เป็นวงเวียนที่ตั้งอยู่บนถนนนารายณ์มหาราช  กลางวงเวียนเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ ขุดเมื่อปี พ.ศ.  2481- 2482  สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี  เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำใช้ของเมืองใหม่  และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  สร้างประติมากรรม  ลักษณะคล้ายทหารปืนใหญ่  ในท่าเตรียมพร้อมอยู่บนแท่นสูงกลางสระ  ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงสร้างสิ่งที่มีลักษณะคล้ายพานและรูปคล้ายเทียนตั้งอยู่กลางพาน มีสะพานเชื่อมจากขอบสระไปยังพานทั้ง  4  ทิศ  ขอบพานมีตราสัญลักษณ์ของกระทรวงต่างๆ เช่นกระทรวงยุติธรรม  กระทรวงกลาโหม  เป็นต้น  ในสระมีพญานาคให้น้ำ  4  ตัว  มีรูปปั้น

คชสีห์หมอบ  เป็นสัญลักษณ์  ของทหารอยู่เชิงสะพานทั้ง  4  ทิศ  รวม  8  ตัว  ขอบสระเป็นที่พักผ่อนโดยรอบ

                   วงเวียนศรีสุริโยทัยนี้  ภาษาปากของชาวบ้านจะเรียกกันว่าวงเวียนสระแก้ว