หน้าหลัก

พระปรางค์สามยอดลพบุรี

พระปรางค์สามยอดลพบุรี

                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                           ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   พระปรางค์สามยอดเมืองลพบุรี มีลักษณะเป็นปรางค์เรียงต่อกันสามองค์  มีฉนวนทางเดินเชื่อมติดต่อกันพระปรางค์สามยอดเป็นศิลปะขอมแบบบายน ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 สร้างด้วยศิลาแลง และตกแต่งลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม เสาประดับกรอบประตูแกะสลักเป็นรูปฤาษีนั่งชันเข่าในซุ้มเรือนแก้วซึ่งเป็นแบบเฉพาะของเสาประดับกรอบประตู ศิลปะขอมแบบบายน ปรางค์องค์กลางมีฐานแต่เดิมเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และมีเพดานไม้เขียนลวดลายเป็นดอกจัน สีแดง ด้านหน้าทางทิศตะวันออก มีวิหารสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ดี เป็นศิลปะแบบสมัยอยุธยาตอนต้น มีอายุราวศตวรรษที่ 20

 

                   พระปรางค์สามยอดนี้ แต่เดิมคงเป็นเทวะสถานของขอม ในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน ต่อมาดัดแปลงเป็นเทวะสถาน โดยมีฐานศิวะลึงค์ปรากฏในปรางค์ทั้งสามปรางค์พอมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้มีการบูรณะขึ้นเป็นวัดในพุทธศาสนาสร้างวิหารก่อด้วยอิฐสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาผสมแบบยุโรปในส่วนของประตูและหน้าต่าง พระปรางค์สามยอดนี้นับเป็นโบราณสถานที่อยู่คู่เมืองลพบุรีมาช้านาน และเป็นเอกลักษณ์แห่งหนึ่งของเมืองลพบุรี