หน้าหลัก

ความเป็นมาของเมืองลพบุรี

ความเป็นมาของเมืองลพบุรี

                                     นายจารุพงศ์   พลเดช

                                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                             จังหวัดลพบุรี เคยเป็นที่ตั้งเมืองในสมัยโบราณ หลายยุคหลายสมัย นับเนื่องเมื่อขอมเรืองอำนาจ เดิมชื่อเมืองละโว้  คำว่า ละโว้ นี้น่าจะสันนิษฐานมาจากคำว่า    ..ลวะ.. นั่นเอง (ลวะบุรี กลายมาเป็น  ลพบุรี ในทุกวันนี้ ) คำว่า  ลวะ..ในภาษาสันสกฤต แปลว่า  น้ำ (อาจหมายความถึงเมืองที่มีน้ำมาก )  บางตำราก็บอกว่า ก่อนขอมจะเรืองอำนาจ เมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นที่อยู่ของ  ชนเผ่ามอญ และพม่ามาก่อน  ประชาชนนับถือพุทธศาสนา  เรียกชื่อเมืองว่า เมืองกัมโพช  คำว่าละโว้  มาจากภาษามอญ ซึ่งแปลว่า ภูเขา คงเนื่องมาจากเมืองนี้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาจำนวนมาก

                             ลพบุรีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่า  3,000  -  4,000  ปี   ในพุทธศตวรรษที่  11  -  15  มีหลักฐาน คือพงศาวดารเหนือ กล่าวว่า

พระยากาฬวรรณดิศ  ได้สร้างเมือง ละโว้ ขึ้นเมื่อ พ.ศ.  1002  พอมาถึงศตวรรษที่ 

16  -  18  ละโว้ก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรขอม  จนถึงในศตวรรษ ที่ 19  เมืองลพบุรี ก็ตกอยู่ในอำนาจการปกครอง  ของพระเจ้าอู่ทอง  ผู้ตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  เมืองลพบุรีเจริญถึงขีดสุดในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช

(  ครองราชย์  พ.ศ.  2199  -  2231  )และในสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ก็ได้โปรดสถาปนา เมืองลพบุรี เป็นที่ประทับแห่งหนึ่งเช่นกัน

 

นี่แหละความเป็นมาของเมืองลพบุรีล่ะ  ....ยิ่งใหญ่จริงๆนะ.....