หน้าหลัก

เจ้าพ่อพระกาฬลพบุรี

เจ้าพ่อพระกาฬลพบุรี

                                        นายจารุพงศ์   พลเดช

                                     ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   เจ้าพ่อพระกาฬลพบุรีคือใคร เป็นคำถามที่หลายคนถาม และอยากรู้ พระกาฬ ในความหมายดั้งเดิมของคนไทยในสมัยก่อนเปรียบได้กับเจ้าแห่งความตาย (ปัจจุบันเรียกกันว่า พระยามัจจุราชหรือพระยายม ) กาฬแปลว่าสีดำ มืด ( หมายถึงความตาย สิ่งที่น่ากลัว )

                   เจ้าพ่อพระกาฬลพบุรี เป็นเทวรูปโบราณยุคขอมเรืองอำนาจ ซึ่งอาจเป็นพระวิษณุหรือพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร ศิลปะลพบุรี แต่เดิมเจ้าพ่อพระกาฬมีพระกายสีดำ ไม่มีเศียร และไม่มีพระกร ต่อมามีผู้มีจิต ศรัทธาจัดหาเศียร พระศิลาทรายศิลปสมัยอยุธยามาประดิษฐานแทน และจัดทำพระกรเพียง สองข้างจากทั้งหมดสี่ข้าง เจ้าพ่อพระกาฬลพบุรี ประดิษฐานที่ศาลพระกาฬ หรือเดิมเรียกว่าศาลสูง ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าลพบุรี ทางทิศตะวันออกของพระปรางค์สามยอด

                   เจ้าพ่อพระกาฬลพบุรี ถือเป็นเทพอารักษ์ประจำเมือง จารึกโบราณปรากฏนาม....องค์พระกาฬไชยศรี...เป็นผู้ทรงฤทธานุภาพ สามารถให้คุณให้โทษ และปรากฏบทบาทเป็นเทพแห่งความตาย จึงมีคนมาเคารพกราบไหว้ท่านเป็นจำนวนมาก และท่านก็ได้บันดาลผล ให้คนที่เคารพนับถือท่านแคล้วคลาดปลอดภัยห่างไกลจากความตายได้ ท่านใดที่ไปเยือนลพบุรี ควรหาโอกาสไปสักการบูชาท่าน   ท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับ