หน้าหลัก

เมืองกัมโพช

เมืองกัมโพช

                                   นายจารุพงศ์   พลเดช

                                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   วันนี้ ( 14 ก.พ.  60 ) ได้อ่านบทความของ   รศ.ทวี      ผลสมภพ   ใน

เวปของหนังสือพิมพ์  ท่านได้ลงบทความเกี่ยวกับเมืองลพบุรีว่า เดิมเมื่อหลายพันปีก่อนนั้น มีชนเผ่าดั้งเดิม พม่าและมอญ อาศัยอยู่บริเวณนี้ มีเรื่องเล่าว่า เป็นเมืองนับถือพุทธศาสนา มีความเจริญรุ่งเรืองมาก จนสามารถสร้างศิลปกรรมหลายประการไว้ เช่นศาลพระกาฬ นับเป็นสถาปัตยกรรมของชนชาวมอญ  คราครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ได้เสด็จมาประทับรอยพระบาทไว้บนยอดเขาวงพระจันทร์ ชาวเมืองได้เลื่อมใสในพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก  ต่อมาได้มีขอมเข้ามารุกรานปกครองเมืองกัมโพชและเปลี่ยนชื่อเมืองจาก กัมโพชเป็นเมือง ละโว้ พร้อมทั้งนำศาสนาฮินดูเข้ามาด้วยและสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับฮินดู โดยอ้างอิงจากเรื่องรามเกียรติ ขึ้นในเมืองละโว้เพื่อลบล้างความเชื่อทางพุทธศาสนาออกไป  เมื่อขอมหมดอำนาจลงเรื่องราวรามเกียรติที่สร้างขึ้นก็ติดตรึงอยู่กับเมืองลพบุรีรวมทั้งเรื่องลิงลพบุรีด้วย  หลายยุคต่อมาเมื่อคนไทยเข้ามามีอำนาจก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเมืองจากเมืองละโว้เป็นเมือง ลพบุรี ( พระลพเป็นชื่อบุตรของพระราม ) นับแต่นั้นมา

 

                   นี่คือเหตุผลที่ รศ.ทวี   ผลสมภพ  ได้เขียนว่า  ทำไมเมือง กัมโพช จึงเปลี่ยนเป็นเมือง ลพบุรี นับเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของจังหวัด ลพบุรีที่น่าสนใจ