หน้าหลัก

องค์การหรือสถานสาธารณกุศล

องค์การหรือสถานสาธารณกุศล

                               นายจารุพงศ์   พลเดช

                            ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                ด้วยมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552

 ตามใบสำคัญของนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดลพบุรี เลขที่  ลบ. 32

ลงวันที่ 31 สิงหาคม  2552 ดำเนินการเพื่อการสาธารณกุศล มาเป็นเวลา  8  ปี แล้ว โดยมีงบดุลและบัญชีรายได้-รายจ่าย ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว

                ขณะนี้ทางมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี กำลังดำเนินการเสนอต่อกรมสรรพากร เพื่อพิจารณาให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลต่อไป ผลที่ตามมาก็คือเมื่อมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีได้รับการประกาศแล้ว

 

 ผู้ที่บริจาคปัจจัยแก่มูลนิธิ ก็สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้