หน้าหลัก

การประชุมสามัญประจำปี

การประชุมสามัญประจำปี2560

                                        นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                 ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   มูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี ได้รับการจดทะเบียนแต่งตั้งเป็นมูลนิธิที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 โดยนายทะเบียนท้องที่จังหวัดลพบุรี ตามทะเบียนเลขที่  ลบ .32  ลงวันที่  31  สิงหาคม  2552 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  115  บรรพ  1  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพานิช ที่ได้ตรวจชำระใหม่ 2535 ได้ดำเนินการ ของมูลนิธิมาเป็นเวลา  8  ปีแล้ว

                   ทุกๆปีมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรีจะได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปี ของมูลนิธิมาเป็นประจำทุกปี ในปี พ.ศ. 2560 อาศัยอำนาจตามข้อ 26 ของข้อบังคับมูลนิธิ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีขึ้นในวันเสาร์ ที่  14  มกราคม 2560  เวลา  14.00 น.  ณ. ร้านบ้านนำไทย ถนนพระยากำจัด อำเภอเมืองลพบุรี  เพื่อติดตามผลงานของมูลนิธิ  รายรับ –รายจ่าย ตลอดจนพิจารณากำหนดทิศทางการดำเนินงานของมูลนิธิในปี  2560  ต่อไป  หากท่านใด ที่สนใจในกิจการของมูลนิธิมีความประสงค์จะเสนอแนะกิจกรรมใดๆให้มูลนิธิดำเนินการ ก็สามารถเสนอได้ทั้งในทาง fb และในเวป ของมูลนิธิได้ตลอดเวลา

 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ