หน้าหลัก

ขอขอบพระคุณยิ่ง..

ขอขอบพระคุณยิ่ง

                                                            นายจารุพงศ์   พลเดช

                                                          ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                     ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559    คุณสุจิรา 

อินทะนา    อยู่ที่   28 ตรอกปลายนา  ถนนปงสนุก  ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง  บริจาคเงินค่าอาหารลิงจำนวน  1,000  บาท.      วันที่ 23 ธันวาคม  2559   

คุณมณีจัทร์  รวยโคตรๆ  บริจาคเงินให้ลิง ร่วมกับกลุ่มเพื่อนๆในฐานะตัวแทนชาวลพบุรี โอนจากธนาคารกสิกรไทย  จำนวน 755 บาท

                     ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ. โอกาสนี้ 

 

ขอบุญกุศลส่งผลให้ท่านมีแต่ความสุขตลอดไป