หน้าหลัก

ขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่ง

                            นายจารุพงศ์  พลเดช

                        ประธานมูลนิธิเพื่อลิงลพบุรี

                   ทุกวันนี้ มีผู้มาบริจาคของให้กับลิงลพบุรีทุกวัน มากบ้างน้อยบ้าง ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ. โอกาสนี้ บางครั้งก็ได้บันทึกไว้เป็นความทรงจำ  บางครั้งก็ไม่ได้บันทึก ต้องขอกราบอภัยมา ณ. ที่นี้

                   ทุกสิ่งที่ท่านได้กระทำต่อลิงลพบุรีด้วยกุศลเจตนาอันบริสุทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัย อาหารหรือสิ่งของ ขอให้ทุกท่านได้รับผลบุญในการให้ทานครั้งนี้ด้วยเทอญ

                   วันนี้มีคุณนิสัย  วงศ์รัตนตรัย     53/89    หมู่ 10    ตำบลบางครุ  อำเภอพระประแดง    จังหวัดสมุทรปราการ           ได้มาบริจาคนม    6     ลัง

 ขนมปัง   8  แถว  แก่ลิงลพบุรี  ซึ่งลิงลพบุรีก็ได้.......รับแล้ว......กินแล้ว.........ตามความประสงค์ของท่าน

 

ขออนุโมทนาบุญครับ